• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Wybieram mediację
Mediacja sądowa

Mediacja sądowa

  • Skierowanie stron do mediacji

Sąd może skierować strony do postępowania mediacyjnego na każdym etapie postępowania. Sąd kieruje strony do mediacji z własnej inicjatywy lub na zgodny wniosek stron, a jeśli w umowie między stronami będącej przedmiotem sporu znalazł się zapis o tzw. klauzuli mediacyjnej – wówczas również na wniosek samej strony pozwanej.

  • Wybór mediatora

Strony mogą same wybrać mediatora, a jeśli nie będą w stanie porozumieć się w tej kwestii, to wówczas sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów prowadzonej przez sąd, a wyznaczony mediator kontaktuje się ze stronami.

  • Ustalenie terminu wstępnego spotkania mediacyjnego

Mediacje mogą odbywać się na sesjach, w których uczestniczą obie strony lub na sesjach indywidualnych z każdą ze stron osobno.

  • Spotkanie wstępne

W przypadku, gdy obie strony wyrażą zgodę na przeprowadzenie mediacji, mediator informuje o jej zasadach, jak i korzyściach wynikających z rozwiązania konfliktu.
Spotkanie wstępne służy przedstawieniu stanowisk i oczekiwań stron.

Może się odbywać z udziałem obu stron lub z udziałem każdej strony osobno. Istnieje również możliwość połączenia go z posiedzeniem mediacyjnym, a także przeprowadzenia we wszystkich formach komunikacji (kontakt osobisty, internet, telefon, e-mediacja – za pośrednictwem np. Skype).

  • Posiedzenie mediacyjne

Spotkanie mediatora ze stronami w celu wypracowania ugody.

Może się odbywać z udziałem obu stron lub z udziałem każdej strony osobno. Istnieje również możliwość połączenia go z posiedzeniem mediacyjnym, a także przeprowadzenia we wszystkich formach komunikacji (kontakt osobisty, internet, telefon, e-mediacja – za pośrednictwem np. Skype).

  • Spisanie protokołu z przeprowadzenia mediacji

W protokole zamieszcza się informację o wyniku mediacji (bez podawania w nim treści wypowiedzi stron).

  • Podpisanie ugody

Zawierającej poczynione ustalenia.

  • Złożenie przez mediatora protokołu i ugody w sądzie

Mediator zawsze składa protokół oraz ugodę – jeśli została zawarta –  w sądzie rozpoznającym sprawę.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 pln i nie więcej niż 2000 pln za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz w sprawach o prawa niemajątkowe, wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 pln, a za każde kolejne – 100 pln, łącznie nie więcej niż 450 pln.

Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 pln za jedno posiedzenie; korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 pln.

Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, określone powyżej kwoty oraz wydatki mediatora, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.